Medlemmar är röstberättigade men alla är välkomna. Anmäl ditt deltagande här

Plats: Garage, Bruksgatan 36, Höganäs

Datum och tid: 15/6 18.00

Ordförande Marie Vila hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av föredragningslista

6. A) styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

B) styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets-/räkenskapsåret

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen den tid som revisionen avser

9. Fastställande av medlemsavgifter

10. Behandling av styrelsens förslag och frågor/motioner

11. Val av styrelse

12. Val av revisorer

13. Val av ledamöter i valberedningen

14. Övriga frågor

15. Årsmötet avslutas

Kontakt

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer så snart som möjligt.

Start typing and press Enter to search